Autoilun noidankehä

5.9.2012 20 By admin

Tämä artikkeli on alustava versio tekstistä, joka tulee minun,  Osmo Soininvaaran ja Otso Kivekkään kanssa yhteisesti kirjoitettuun vaalipamflettiin. Artikkelia muokataan vielä palautteen perusteella.

”Liikenneinsinöörien ja -tutkijoiden ammattikunnan sisällä on käyty viimeiset vuosikymmenet kiivasta väittelyä siitä voidaanko tieverkon ruuhkia vähentää ja nopeuksia kasvattaa investoimalla tieverkon kapasiteettiin (kuten perinteiset liikenneinsinöörit väittävät), vai lisääkö se ruuhkia (kuten uuden urbanismin tutkijat esittävät)… 

Empiirinen aineisto osoittaa, että intuition vastainen näkemys on oikea: tieverkon kapasiteetin lisääminen voi pahentaa ruuhkia. Syy tähän on yksityisautoilun ja joukkoliikenteen välisessä suhteessa. Tutkimuksen johtopäätös on se, että joukkoliikenteen parantaminen ja nopeuttaminen on välttämätön ennakkoedellytys yksityisautoilun nopeuttamiselle.” Martin Mogridge

Perinteisen liikennesuunnittelun tapa ajatella autoilun investointeja ja ruuhkia pohjautuu intuitioon. Allaolevassa kuvassa esitetään tämä intuitiivinen malli. Autoilun määrän kasvaminen kasvattaa ruuhkia. Kun ruuhkat pahenevat, vaaditaan lisää autoilun investointeja. Rakennetaan lisää moottoriteitä ja muuta autoilun infrastruktuuria, mikä nostaa tieverkon kapasiteettia. Kapasiteetin lisäys vähentää ruuhkia.

Intuitiivinen malli autoiluinfrastruktuurin investointien vaikutuksista.

Kuvan nuolet kuvaavat kussakin laatikossa olevan asian vaikutusta toisessa laatikossa olevaan asiaan. Esimerkiksi autoilun määrän kasvaminen kasvattaa ruuhkia ja määrän laskeminen vähentää ruuhkia. Punainen nuoli kuvaa tällaista tilannetta. Vastaavasti vihreällä nuolella kuvataan päinvastaista tilannetta, eli kapasiteetin lisääminen vähentää ruuhkia ja vähentäminen lisää ruuhkia.

Tämä malli on valitettavasti sekä intuitiivinen että väärä. Jos se ei olisi väärä, olisimme päässeet ruuhkista eroon jo kauan sitten ja jos se ei olisi intuitiivinen, olisimme siirtyneet fiksumpiin tapoihin nopeuttaa liikennettä jo kauan sitten. Autoilun infrastruktuurin lisärakentaminen muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Kun moni ihminen muuttaa käyttäytymistään, niin lopputulos ei välttämättä ole lainkaan sitä, mitä alunperin aiottiin. Käyn alla vaihe kerrallaan niitä muutoksia yhteiskuntarakenteessa ja ihmisten käyttäytymisessä, joita autoilun infrastruktuurin parannus aiheuttaa.
Autoilun infrastruktuurin parantaminen lisää autoilua
Ensimmäisenä vaikutuksena on se, että nopeammat autoväylät saavat ihmiset ajamaan kauemmaksi. Ehkäpä ajetaan 5 kilometrin päähän suureen kauppaan kilometrin päässä olevan marketin sijasta, valitaan harrastuspaikka tai työpaikka, joka on kaueampana omasta kodista.
Nyt alkuperäinen kysymys ei olekaan enää niin yksinkertainen. Se vähentääkö autoilun lisäkapasiteetti ruuhkia riippuu siitä lisääntyykö autoilu enemmän kuin autoilun kapasiteetti.
Autoilun infrastruktuuri aiheuttaa yhdyskuntarakenteen hajaantumista

Autoväylien rakentaminen hajaannuttaa yhdyskuntarakennetta ja yhdyskuntarakenteen hajaantuminen lisää autoilun määrää.

Nopeampi autoväylä houkuttelee ihmisiä muuttamaan kauemmaksi. Tärkeimmät syyt Nurmijärvi-ilmiöön ovat se, että Helsinki ei rakenna riittävästi asuntoja ja se, että nopeat moottoritiet tekevät kehyskunnissa asumisesta houkuttelevaa. Helsinkiin tehtyjen autoiluinvestointien yksi merkittävä vaikutus on nostaa maan arvoa kehyskunnissa – helsinkiläisten veronmaksajien rahoilla rikastutetaan kehyskunnissa asuvia maanomistajia.

Vasemmalla Lahdenväylän ja kehän liittymä ja oikealla Helsingin keskustaa. Samassa mittakaavassa
Kaupunkimotarit ja niiden risteykset vievät paljon tilaa, joka muuten olisi voitu käyttää rakennusmaana. Esimerkiksi Lahdenväylän ja kehän risteys on kooltaan saman suuruinen kuin Kamppi, jossa asuu 12000 asukasta ja työskentelee 28000 ihmistä.

Autoväylät pirstovat kaupunkirakennetta ja estävät kantakaupungin jatkamisen keskustasta ulospäin.
On tunnettu tosiasia, että ihmiset eivät suostu asumaan yhtä tiiviisti lähiössä kuin kantakaupungissa. Tämä johtuu siitä, että lähipalveluiden taso on huonompi tiiviisti rakennetussa lähiössä kuin kaupunkikeskustassa. Kauppa kautta ihmiskunnan historian keskittynyt tärkeiden liikenneväylien varsille.

Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edellytykset heikkenevät, mikä lisää autoilua
Mitä paremmat kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytykset kaupungissa on, sitä vähemmän ihmiset autoilevat. Autoilun kapasiteetin parantaminen tarkoittaa hyvin usein investointeja, jotka heikentävät kävely, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä. Näin autoiluun tehtävät investoinnit lisäävät autoilua ja vähentävät kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Autoilu vaatii paljon tilaa ja kapasiteetin kasvattaminen vaatii sen, että autot voivat ajaa suhteellisen suoraan hidastamatta tai pysähtymättä. Siksi autoilun valtaväyliin investoiminen tekee kävelystä ja pyöräilystä haastavaa. On erittäin kuvaavaa, että liikennesuunnittelussa on tyypillistä jättää tieinvestointien vaikutukset kävelijöihin kokonaan huomioimatta – näin tehdään arvovalinta, jossa valitaan aina autoilijan hyöty kävelijöille koituvista haitoista huolimatta.

Todelliset pysäkin kävelyalueet Punavuoressa ja Pakilassa

Joukkoliikenne toimii parhaiten alueella, jossa linja voidaan rakentaa siten että se kulkee mahdollisimman suoraan ja palvelee kerralla mahdollisimman leveää aluetta siten, että todellinen kävelyetäisyys pysäkille on maksimissaan noin 400-600 metriä. Jos katuympäristö rakennetaan kaupungin ja kävelijöiden ehdoilla, kuten Helsingin keskustassa, pysäkin tarjoama palvelualue on lähes sama kuin 400-600 metrin säteellä piirretty ympyrä.

Jos tieympäristö on rakennettu autoilijoiden ehdoilla, pysäkin tarjoama palvelualue riittää hädintuskin moottoritien alikulun toiselle puolelle. Joukkoliikenteen käyttäjän pitää siis käytännössä aina kävellä ylipitkä matka ainakin toiseen suuntaan kulkiessaan.

Vaihtoehtoisesti bussit voidaan ajaa katuverkossa, mutta tällöin menetetään pääkatujen tuoma suoruus ja nopeus ja suuren väestön palveleminen yhdellä linjalla – ja kaikki tämä kallistaa ja hidastaa joukkoliikennettä. Seurauksena on joka tapauksessa se, että joukkoliikenteen käyttäjistä osa siirtyy käyttämään autoa. Samoin osa aiemmin matkansa kävellen ja pyörällä tehneistä siirtyy käyttämään autoa.

Autoilun infrastruktuuriin investoiminen vaikuttaa autoilua ja ruuhkia lisäävästi kolmella tavalla. Se lisää autoilun houkuttelevuutta, hajauttaa yhdyskuntarakennetta ja heikentää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Miten sitten parannetaan autoilun sujuvuutta? 

Siitä jatkan seuraavassa kirjoituksessa. Lisäys: Otso Kivekäs kirjoittaa autoilun sujuvoittamisesta blogissaan.